I Brauch Kan Dokta.

By Mickey Jupp / dt.T: O. Kurti


1000 Pulver und Jaukerln
Hom bei mir kan Sinn
Wann ma was fehlt
Steß i man Rock&Roll ins Hirn

I brauch kan Dokta
I brauch kan Dokta
I brauch kan Dokta
Mia hilft nur da Rock&Roll

Wanns da schlecht geht
Kumm in mei Ordination
Do kriagst Tag und Nacht
Die Rock&Roll-Infusion

Du brauchst kan Dokta
Du brauchst kan Dokta
Du brauchst kan Dokta
Dia hilft nur da Rock&Roll

Liegst total auf da Dackn
Brauchst ka Ambulanz
Gsundbeten hilft a nix
Es hilft nur ans

Do brauchst kan Dokta
Do brauchst kan Dokta
Do brauchst kan Dokta
Do hilft nur da Rock&Roll